Legislativa » Legislativa » Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Podrobné podmínky viz zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, § 9 a násl. (v příloze je pak uveden seznam zdravotní postižení odůvodňující k přiznání různých typů pomůcek)

Seznam druhů a typů pomůcek je uveden ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Podmínky nároku:

Nárok na příspěvek na kompenzační pomůcku je podmíněn především zdravotním stavem. Nárok na příspěvek má dítě, které má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení dlouhodobého charakteru (zdravotní stav trvá déle než rok). Že se skutečně jedná o takto závažné zdravotní postižení, musí potvrdit posudkový lékař, který v podstatě hodnotí, zda zdravotní stav dítěte odpovídá některé z nemocí a vad uvedených v seznamu (viz dále).

Nárok na dávku je podmiňován také věkem žadatele:

Více info: 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma