Legislativa » Legislativa » Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:
která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015),
která se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována,
které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu poskytnut i osobě, které jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. 


 


Seznam odkazů na nejdůležitější zákony a vyhlášky týkající se osob se zdravotním postižením.

www.handicap-zatec.cz/dokumenty-seznam


Webové stránky zdarma